IMA Schelling Group
Ochrona danych

Ochrona danych

Wprowadzenie

W niniejszej polityce prywatności informujemy Państwa, jakie rodzaje danych osobowych (nazywane dalej w skrócie także „Danymi”) są przez nas przetwarzane, w jakich celach i w jakim zakresie. Polityka prywatności obowiązuje dla wszystkich przeprowadzanych przez nas procesów przetwarzania danych osobowych na naszych stronach internetowych i w ramach naszych zewnętrznych aktywności online, np. na naszych profilach w mediach społecznościowych (nazywanych w dalszym ciągu zbiorczo „Ofertą online").
Stosowane pojęcia nie odnoszą się do konkretnych płci.

Stan na: 13 Styczeń 2023

Spis treści  

Administrator danych

IMA Schelling Group GmbH
Industriestraße 3
32312 Lübbecke
Niemcy
Adres e-mail: info.de@imaschelling.com 
Impressum: www.imaschelling.com/impressum.

Zestawienie przetwarzania danych

Poniższe zestawienie obejmuje rodzaje przetwarzanych danych i cele przetwarzania i odnosi się do określonych osób.
Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane imienne (np. nazwisko, adres).
 • Dane treściowe (np. wpisy w formularzach online).
 • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Dane meta-/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu).
 • Dane umowne (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta).
 • Dane płatności (np. konta bankowe, faktury, historia płatności).

Kategorie osób

 • Partnerzy handlowi i umowni.
 • Interesanci.
 • Partnerzy komunikacyjni.
 • Użytkownicy (np. odwiedzający strony internetowe, korzystający z usług online).

Cele przetwarzania

 • Przygotowanie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika.
 • Procesy biurowe i organizacyjne.
 • Marketing bezpośredni (np. przez e-mail lub pocztę).
 • Feedback (np. zbieranie feedbacku przez formularz online).
 • Marketing.
 • Zapytania kontaktowe i komunikacja.
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników (przygotowywanie profili użytkowników).
 • Ewaluacja zasięgu (np. statystyki dostępowe, identyfikacja powracających odwiedzających).
 • Ewaluacja zasięgu (np. statystyki dostępowe, identyfikacja powracających odwiedzających).
 • Świadczenie usług umownych i serwis dla klienta.
 • Zarządzanie zapytaniami i odpowiadanie na nie.

Kontakt do inspektora ochrony danych

data-protection(at)imaschelling.com 

Zasadnicze podstawy prawne

Poniżej zestawienie podstaw prawnych RODO, które określają przetwarzanie przez nas danych osobowych. Należy uwzględnić to, że oprócz regulacji RODO mogą być stosowane krajowe regulacje ochrony danych właściwe dla Państwa lub naszego miejsca zamieszkania lub siedziby. Jeśli oprócz tego w danym przypadku istotne mają być specjalne podstawy prawne, wskażemy je w polityce prywatności.

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a. RODO) - Podmiot danych musi wyrazić zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych do określnego celu lub wielu określonych celów.
 • Wypełnienie umowy i zapytania przedumowne (art. 6, ust. 1, s. 1 lit. b RODO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Zobowiązanie prawne (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. c RODO) - Przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega administrator danych.
 • Uzasadnione interesy (art. 6, ust. 1 s. 1 lit. f RODO)- Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Krajowe regulacje ochrony danych w Niemczech: Oprócz regulacji ochrony danych z RODO obowiązują krajowe regulacje ochrony danych w Niemczech. Jest to zwłaszcza ustawa o ochronie przed nadużyciem danych osobowych przy przetwarzaniu danych (federalna ustawa o ochronie danych - BDSG). BDSG zawiera przede wszystkim regulacje specjalne dotyczące prawa do informowania, prawa do kasowania, prawa do sprzeciwu, przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, przetwarzania w innych celach i przekazywania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji w danych przypadkach, włącznie z profilowaniem. Oprócz tego reguluje ona przetwarzanie danych w celach stosunku zatrudnienia (§ 26 BDSG), w szczególności w odniesieniu do nawiązania, realizacji lub rozwiązania stosunku pracy, jak również zgody pracowników. Ponadto mogą obowiązywać przepisy o ochronie danych osobowych poszczególnych krajów związkowych.

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony adekwatny do ryzyka zgodnie z wymogami prawnymi, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwa wystąpienia oraz stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.
Do takich środków zaliczają się zwłaszcza zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych przez kontrolę dostępu fizycznego i elektronicznego do danych, jak i dostępu, wprowadzania, przekazywania, zabezpieczenia dostępności i segregacji danych. Oprócz tego stworzyliśmy procesy, które zapewniają zachowanie praw podmiotów danych, kasowanie danych i reakcji na zagrożenie dotyczące danych. Oprócz tego uwzględniamy ochronę danych osobowych już przy projektowaniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i technik, odpowiednio do zasady ochrony danych, poprzez wykonanie techniczne i przez ustawienia domyślne przyjazne w zakresie ochrony danych.

Skracanie adresów IP: Jeśli adresy IP są przetwarzane przez nas lub przez angażowanych przez nas usługodawców i stosowane technologie i przetwarzanie kompletnego adresu IP nie jest konieczne, adres IP jest skracany (co nazywane jest także maskowaniem IP). Ostatnie dwie cyfry lub ostatnia część adresu po kropce są usuwane lub zastępowane przez znacznik. Wraz ze skróceniem adresu IP identyfikacja osoby na podstawie jej adresu IP ma zostać uniemożliwiona lub znacząco utrudniona.
Szyfrowanie SSL (https): Aby chronić dane przekazywane nam przez ofertę online, korzystamy z szyfrowania SSL. Takie zaszyfrowane połączenia można rozpoznać po prefiksie https:// w pasku adresu przeglądarki.

Przekazywanie danych osobowych

W ramach naszego przetwarzania danych osobowych możliwe jest, że dane są przekazywane innym jednostkom, przedsiębiorstwom, samodzielnym prawnie jednostkom organizacyjnym lub osobom, bądź są im ujawniane. Do odbiorców tych danych mogą należeć np. wykonujący zadania IT usługodawcy lub oferenci usług i treści, które są integrowane na stronie internetowej. W takim przypadku przestrzegamy wytycznych ustawowych i zawieramy z odbiorcami danych odpowiednie umowy lub uzgodnienia, które służą ochronie danych.
Przekazywanie danych w grupie przedsiębiorstw: Możemy przekazywać dane osobowe innym przedsiębiorstwom w naszej grupie przedsiębiorstw lub zapewniać im dostęp do tych danych. Jeżeli przekazywanie danych odbywa się w celach administracyjnych, następuje ono w oparciu o nasze uzasadnione interesy korporacyjne i biznesowe lub jest konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy lub gdy istnieje zgoda osób, których dane dotyczą lub zezwolenie prawne.
Przekazywanie danych w organizacji: Możemy przekazywać dane osobowe innym jednostkom w naszej organizacji lub zapewniać im dostęp do tych danych. Jeżeli przekazywanie danych odbywa się w celach administracyjnych, następuje ono w oparciu o nasze uzasadnione interesy korporacyjne i biznesowe lub jest konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy lub gdy istnieje zgoda osób, których dane dotyczą lub zezwolenie prawne.

Przetwarzanie danych w krajach trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub przetwarzanie odbywa się w kontekście korzystania z usług osób trzecich lub ujawniania bądź przekazywania danych innym osobom, organom lub przedsiębiorstwom, następuje to wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi. 
Przy zastrzeżeniu jednoznacznej zgody lub wymaganego umownie przekazywania przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych tylko w krajach trzecich z odpowiednim poziomem ochrony danych, przy umownym zobowiązaniu przez tak zwane standardowe klauzule ochronne komisji UE, przy występowaniu certyfikacji lub wiążących wewnętrznych przepisów ochrony danych (art. 44 do 49 RODO, strona informacji Komisji UE: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Stosowanie plików cookies

Pliki cookies to pliki tekstowe, które zawierają dane odwiedzanych stron internetowych lub domen i które są zapisywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika. Plik cookie służy w pierwszej kolejności do zapisywania informacji o użytkowniku podczas lub po jego odwiedzeniu oferty online. Do zapisanych danych mogą należeć m.in. ustawienia językowe na stronie internetowej, status logowania, koszyk z towarami lub miejsce, w którym obejrzano wideo. Do pojęcia plików cookies zaliczamy oprócz tego inne technologie, które spełniają te same funkcje, co pliki cookies (np. gdy dane użytkownika są przechowywane przy użyciu pseudonimowych identyfikatorów internetowych, zwanych również "identyfikatorami użytkownika").

Rozróżnia się wymienione typy plików cookies (ciasteczka) i funkcje:

 • Ciasteczka tymczasowe (także: ciasteczka sesji): Ciasteczka tymczasowe są kasowane najpóźniej wówczas, kiedy użytkownik opuści ofertę online i zamknie przeglądarkę.
 • Ciasteczka stałe: Ciasteczka stałe pozostają zapisane także po zamknięciu przeglądarki. Przykładowo status logowania może być zapisywany lub preferowane treści mogą być bezpośrednio wyświetlane, kiedy użytkownik ponownie odwiedza daną stronę internetową. W takim ciasteczku może być też zapisany interes użytkownika w związku z ewaluacją zasięgu lub celami marketingowymi.
 • Ciasteczka First Party: Ciasteczka First Party są umieszczane przez nas.
 • Ciasteczka Third Party (także: ciasteczka usługodawców zewnętrznych): Ciasteczka usługodawców zewnętrznych są stosowane głównie przez prowadzących reklamę (tzw. osoby trzecie), aby przetwarzać informacje o użytkownikach.
 • Konieczne (także: istotne lub wymagane) ciasteczka: Ciasteczka mogą być konieczne dla eksploatacji strony internetowej (np. do zapisy loginów lub innych danych użytkownika lub ze względów bezpieczeństwa).
 • Ciasteczka statystyczne, marketingowe i personalizacyjne: Oprócz tego ciasteczka z reguły są stosowane także w ramach ewaluacji zasięgu i wówczas, kiedy interesy użytkownika lub jego zachowanie (np. odnoszenie się do poszczególnych treści, korzystanie z funkcji itp.) na poszczególnych stronach internetowych są zapisywane w profilu użytkownika. Takie profile służą do wskazywania użytkownikom np. treści, które odpowiadają ich potencjalnym interesom. Taka technika jest też nazywana „trackingiem", tzn. śledzeniem potencjalnych interesów użytkowników. Kiedy stosujemy ciasteczka lub technologie „trackingu”, informujemy o tym oddzielnie w naszej polityce prywatności lub w ramach uzyskiwania zgody.

Informacje o podstawach prawnych:  To, na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe przy pomocy ciasteczek, zależy od tego, czy prosimy Państwa o zgodę. Jeśli tak i wyrażą Państwo zgodę na korzystanie z ciasteczek, podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. Z drugiej strony dane przetwarzane przy pomocy ciasteczek są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w zakresie naszej oferty online i jej ulepszania) lub, kiedy stosowanie ciasteczek jest konieczne dla spełnienia naszych zobowiązań umownych.

Okres zapisywania: Jeżeli nie przekazujemy Państwu jednoznacznych danych dotyczących okresu zapisywania stałych ciasteczek (np. w ramach tak zwanego Cookie Opt In), należy wychodzić z założenia, że okres zapisywania może wynosić do dwóch lat.

Ogólne wskazówki dotyczące odwołania i sprzeciwu (Opt-Out):

 Zależnie od tego, czy przetwarzanie następuje na podstawie zgody lub zezwolenia ustawowego, w każdej chwili możliwe jest wycofanie udzielonej zgody lub sprzeciwienie się przetwarzaniu danych przez technologie ciasteczek (nazywane „Opt-Out"). Można też zadeklarować sprzeciw początkowo poprzez ustawienia przeglądarki, np. dezaktywując ciasteczka (przy czym przez to możliwe jest także ograniczenie funkcjonalności naszej oferty online). Sprzeciw wobec zastosowaniu ciasteczek w celach marketingu online można wyrazić także przez wiele usług, przede wszystkim w przypadku trackingu, przez strony internetowe optout.aboutads.info i www.youronlinechoices.com.Ponadto, w ramach informacji o usługodawcach i stosowanych plikach cookie, mogą Państwo otrzymać kolejne instrukcje dotyczące sposobu wyrażania sprzeciwu.

Przetwarzanie danych z plików cookies na podstawie wyrażonej zgody: Stosujemy sposób zarządzania zgodą na stosowanie ciasteczek, w ramach którego pozyskiwana jest zgoda użytkowników na zastosowanie ciasteczek lub przetwarzanie w ramach procedur zarządzania ciasteczkami, a także które mogą być zarządzane i odwoływane przez użytkowników. W tym zakresie zapisywana jest deklaracja zgody, aby nie trzeba było ponownie powtarzać całego zapytania i aby możliwe było udokumentowanie zgody odpowiednio do wymogów ustawowych. Zapis może następować po stronie serwera i/lub w ramach ciasteczka (tak zwane ciasteczko opt-in lub przy pomocy porównywalnych technologii), aby możliwe było przyporządkowanie zgody użytkownikowi lub jego urządzeniu. Przy zastrzeżeniu indywidualnych danych dotyczących oferentów usług zarządzania ciasteczkami, zastosowanie mają następujące informacje: Okres ważności zgody może wynosić do dwóch lat. Tworzony jest pełniący funkcję pseudonimu identyfikator użytkownika i z momentem wyrażenia zgody zapisywane są dane dotyczące zakresu zgody (np. kategorie ciasteczek i/lub oferentów usług) i dane przeglądarki, systemu i stosowanego urządzenia końcowego.

 • Przetwarzane rodzaje danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, interes do danych, czas dostępu), dane meta-/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby: Użytkownicy (np. odwiedzający strony internetowe, korzystający z usług online).
 • Podstawy prawne: Zgoda (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. a RODO), uzasadnione interesy (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f. RODO).
 • Stosowane usługi i oferenci usług:
 • Usercentrics: Zarządzanie zgodami na stosowanie ciasteczek; oferent usług: Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, Niemcy; Strona internetowa: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/  .

Praca

Przetwarzamy dane naszych partnerów umownych i handlowych, np. klientów i interesantów (razem określanych „partnerami umownymi") w ramach umownych i porównywalnych stosunków prawnych i powiązanych z tym działań oraz w ramach komunikacji z partnerami umownymi (lub przedumownie), np. w celu odpowiedzi na zapytania.

Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, ochrony naszych praw oraz w celu realizacji zadań administracyjnych związanych z tymi informacjami, jak również w celu organizacji przedsiębiorstwa. Dane partnerów umownych przekazujemy dalej w ramach obowiązującego prawa osobom trzecim tylko wówczas, kiedy jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów lub dla wypełnienia obowiązków ustawowych lub następuje za zgodą danych osób (np. zaangażowanym usługodawcom telekomunikacyjnym, transportowym i pozostałym służbom pomocniczym, a także podwykonawcom, bankom, doradcom podatkowym i prawnym, usługodawcom lub organom podatkowym). O dalszych formach przetwarzania, np. w celach marketingu, partnerzy umowni będą informowani w ramach tej polityki prywatności.

O tym, jakie dane są konieczne do wyżej wymienionych celów, informujemy partnerów umownych przed lub w ramach zbierania danych, np. w formularzach online, poprzez oddzielne oznakowanie (np. kolory) lub symbole (np. gwiazdki itp.) lub osobowo.

Usuwamy dane po upływie ustawowego okresu obowiązków gwarancyjnych i porównywalnych zobowiązań, tzn. zasadniczo po upływie 4 lat, chyba że dane są zapisywane na koncie klienta, np. tak długo, jak długo muszą być przechowywane z powodów ustawowych archiwizacji (np. w celach podatkowych z reguły 10 lat). Dane, które zostały nam ujawnione w ramach zlecenia przez partnera umownego, usuwamy odpowiednio do wytycznych zlecenia, zasadniczo po zakończeniu zlecenia.

Jeżeli w celu świadczenia naszych usług korzystamy z usług zewnętrznych dostawców lub platform, w stosunkach między użytkownikami a dostawcami obowiązują warunki i uwagi dotyczące ochrony danych odpowiednich zewnętrznych dostawców lub platform.

Dodatkowe informacje dotyczące usług komercyjnych: Przetwarzamy dane naszych klientów i zamawiających (nazywanych w dalszym ciągu jednolicie „klientami"), w celu umożliwienia im wyboru, zakupu lub zlecenia wybranych usług lub prac i czynności z nimi związanych, a także ich zapłaty i dostawy lub rodzaju wykonania usług.

Wymagane dane są oznaczane jako takie w ramach zawierania zleceń, zamówień lub porównywalnego zawierania umów i obejmują dane potrzebne do świadczenia usług i rozliczenia oraz informacje kontaktowe, umożliwiające prowadzenie ewentualnych dodatkowych uzgodnień.

 • Przetwarzane rodzaje danych: Dane imienne (np. nazwisko, adres), dane dotyczące płatności (np. konta bankowe, faktury, historia płatności), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane umowne (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta).
 • Osoby: Interesanci, partnerzy handlowi i umowni.
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i serwis dla klienta, zapytania kontaktowe i komunikacja, procesy biurowe i organizacyjne, zarządzanie zapytaniami i odpowiadanie na nie.
 • Podstawy prawne: Wypełnianie umów i zapytania przedumowne (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. b RODO), zobowiązanie prawne (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. c RODO), uzasadnione interesy (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f RODO).

Przygotowywanie ofert online i hostingu stron

Aby móc bezpiecznie i efektywnie udostępniać naszą ofertę online, korzystamy z usług jednego lub kilku dostawców usług hostingowych, z których serwerów (lub serwerów przez nich zarządzanych) można uzyskać dostęp do oferty online. W tym celu możemy korzystać z usług infrastrukturalnych i platform, zasobów obliczeniowych, miejsca zapisu i usług baz danych, a także zabezpieczeń i technicznych usług konserwacyjnych.
Do danych przetwarzanych w ramach przygotowywania oferty hostingu mogą należeć wszystkie dane dotyczące użytkowników naszej oferty online, które występują w ramach użytkowania i komunikacji. Należą do nich regularnie adres IP, który jest konieczny, aby możliwe było wysyłanie treści ofert online do przeglądarki i wszystkie wpisy wprowadzane w ramach naszej oferty online lub stron internetowych.
Zbieranie danych dostępowych i plików dziennika: My sami (lub nasz oferent hostingu) zbieramy dane dotyczące każdego dostępu do serwera (tak zwane pliki dziennika serwera). Do plików dziennika serwera mogą należeć adres i nazwa wyświetlonych stron internetowych i plików, data i godzina zapytania, przesłana ilość danych, komunikat o udanym dostępie, typ przeglądarki z wersją, system operacyjny użytkownika, referencyjny URL (wcześniej odwiedzana strona) i zasadniczo adresy IP i przynależny provider.
Pliki dziennika serwera mogą być stosowane po pierwsze w celach bezpieczeństwa, np. aby uniknąć przeciążenia serwerów (zwłaszcza w przypadku ataków w razie nadużycia, tak zwanych DDoS), a z po drugie dla zapewnienia stopnia wykorzystania serwerów i ich stabilności.

 • • Przetwarzane rodzaje danych: Dane treściowe (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu), dane meta-/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • • Osoby: Użytkownicy (np. odwiedzający strony internetowe, korzystający z usług online).
 • • Cele przetwarzania: Przygotowanie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika.
 • • Podstawy prawne: Uzasadniony interes (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f RODO).

Stosowane usługi i oferenci usług:

 • • Mittwald: Usługi w zakresie przygotowywania infrastruktury techniki informacyjnej i połączonych usług (np. miejsce do zapisu i/lub zasoby obliczeniowe); usługodawca: Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Niemcy; Strona internetowa:  www.mittwald.de; Polityka prywatności:  www.mittwald.de/datenschutz.

Nawiązanie kontaktu

Przy nawiązaniu kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub przez media społecznościowe) przetwarzane są dane osób składających zapytania, o ile jest to konieczne do odpowiedzi na zapytania kontaktowe i wszystkich innych wymaganych działań.
Odpowiedź na zapytania kontaktowe w ramach stosunków umownych lub przedumownych następuje w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych lub celem odpowiedzi na zapytania (przed)umowne i oprócz tego na podstawie uzasadnionych interesów w zakresie odpowiedzi na zapytania.

 • Przetwarzane rodzaje danych: Dane imienne (np. nazwisko, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane treściowe (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, interes do danych, czas dostępu), dane meta-/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby: Partnerzy komunikacyjni.
 • Cele przetwarzania: Zapytania kontaktowe i komunikacja.
 • Podstawy prawne: Wypełnienie umowy i zapytania przedumowne (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. b RODO), uzasadnione interesy (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f RODO).

Komunikacja reklamowa przez e-mail, pocztę, faks lub telefon

Przetwarzamy dane osobowe w celu komunikacji reklamowej, która może odbywać się różnymi kanałami, np. e-mail, telefon, poczta lub faks zgodnie z ustawowymi wytycznymi. Odbiorcy mają prawo w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę lub w każdej chwili sprzeciwić się komunikacji reklamowej.
Po odwołaniu lub sprzeciwie możemy przechowywać dane konieczne do potwierdzenia zgody do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów, zanim je usuniemy.
Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów możliwej ochrony przed zastrzeżeniami. Indywidualny wniosek o usunięcie danych jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem, że jednocześnie zostanie potwierdzone poprzednie istnienie zgody.

 • Przetwarzane rodzaje danych: Dane imienne (np. nazwisko, adres), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Osoby: Partnerzy komunikacyjni.
 • Cele przetwarzania: Marketing bezpośredni (np. przez e-mail lub pocztę).
 • Podstawy prawne: Zgoda (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. a RODO), uzasadnione interesy (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f. RODO).

Kariera

Na naszej stronie internetowej korzystamy z dwóch portali kariery: 1.) systemu zarządzania kandydatami Infoniqa ONE HCM oraz 2.) portalu "myLehre" firmy skilly AG (Vorarlbergerstrasse 37, 9486 Schaanwald, Liechtenstein). Na obu portalach obowiązują odrębne informacje o ochronie danych osobowych, z którymi prosimy się zapoznać przed złożeniem wniosku. Umieszczamy ogłoszenia o pracę w tych systemach rekrutacyjnych. Ponadto przyjmujemy tam wnioski i zarządzamy nimi. Wyżej wymienione portale przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu w ramach tych działań. Oba podmioty przetwarzające są zobowiązane umową do poufnego traktowania Państwa danych osobowych i przetwarzania ich wyłącznie w ramach świadczenia usług zgodnie z naszymi instrukcjami.

Analiza stron internetowych, monitoring i optymalizacja

Analiza stron internetowych (nazywana także „ewaluacją zasięgów”) służy do oceny przepływu odwiedzających naszą ofertę online i może obejmować zachowania, interesy lub informacje demograficzne dotyczące gości, np. wiek lub płeć, poddane pseudonimizacji. Przy pomocy ewaluacji zasięgów możemy np. rozpoznać, w jakim czasie nasza oferta online lub jej funkcje lub treści są najczęściej używane lub możemy zaproponować ich dalsze użytkowanie. Możemy też sprawdzić, jakie zakresy wymagają optymalizacji.  

Oprócz analizy stron internetowych możemy też stosować procedury testowe, aby np. przetestować i zoptymalizować różne wersje naszej oferty online lub jej części.

W tym celu można tworzyć tak zwane profile użytkownika i zapisywać je w pliku (tak zwanym „ciasteczku") lub można korzystać z podobnych technik w podobnym celu. Do tych danych mogą należeć np. określone treści, odwiedzone strony internetowe i używane tam elementy i dane techniczne, jak stosowana przeglądarka, stosowany system komputerowy i dane dotyczące czasu użytkowania. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na zbieranie danych lokalizacji, zależnie od oferenta mogą też być one przetwarzane.

W tym celu można tworzyć tak zwane profile użytkownika i zapisywać je w pliku (tak zwanym „ciasteczku") lub można korzystać z podobnych technik w podobnym celu. Do tych danych mogą należeć np. określone treści, odwiedzone strony internetowe i używane tam elementy i dane techniczne, jak stosowana przeglądarka, stosowany system komputerowy i dane dotyczące czasu użytkowania. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na zbieranie danych lokalizacji, zależnie od oferenta mogą też być one przetwarzane.

Informacje o podstawach prawnych:  Jeśli prosimy użytkowników o ich zgodę na skorzystanie z usług usługodawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. interesów w zakresie efektywnych, ekonomicznych i przyjaznych dla odbiorcy usług). W tym kontekście odsyłamy do informacji dotyczących zastosowania ciasteczek zawartych w tej polityce prywatności.

 • Przetwarzane rodzaje danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, interes do danych, czas dostępu), dane meta-/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby: Użytkownicy (np. odwiedzający strony internetowe, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania: Ewaluacja zasięgu (np. statystyki dostępowe, identyfikacja powracających odwiedzających), profile z informacjami dotyczącymi użytkowników (przygotowywanie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawy prawne: Zgoda (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. a RODO), uzasadnione interesy (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f. RODO).

Marketing online

Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych online, które mogą obejmować w szczególności marketing powierzchni reklamowej lub wyświetlanie treści promocyjnych i innych (zwanych łącznie "treściami") w oparciu o potencjalne zainteresowania użytkowników oraz mierzenie ich skuteczności. 

W tych celach zakładane są tak zwane profile użytkowników i zapisywane są w pliku (tak zwanym „ciasteczku") lub używane są podobne techniki, przy użyciu których zapisywane są istotne dla przedstawiania wyżej wymienionych treści dane użytkownika. Do tych danych mogą należeć np. określone treści, odwiedzone strony internetowe, używane sieci online, ale także partnerzy komunikacyjni i dane techniczne, jak stosowana przeglądarka, stosowany system komputerowy i dane dotyczące czasu użytkowania. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na zbieranie danych lokalizacji, także one mogą być przetwarzane.

Także adresy IP użytkowników są zapisywane. Jednak korzystamy z dostępnej techniki maskowania IP (tzn. pseudonimizacji przez skrócenie adresu IP) dla ochrony użytkowników. Zasadniczo w ramach marketingu online nie są zapisywane jednoznaczne dane użytkownika (np. adres mailowy lub nazwa), ale pseudonimy. Oznacza to, że także oferenci technik marketingu online nie znają faktycznej identyfikacji użytkowników, a tylko dane zapisane w ich profilach.
Dane w profilach są zapisywane z reguły w ciasteczkach lub przy pomocy podobnych technik. Takie ciasteczka mogą stosować później zasadniczo także na innych stronach internetowych takie same techniki marketingu online, odczytywać je i analizować w celach przedstawiania treści, a także uzupełniać o inne dane i zapisywać je na serwerze oferenta procesu marketingu online.

W drodze wyjątku można przyporządkowywać jednoznaczne dane profilom. To przypadek, kiedy użytkownicy, są np. członkami sieci społecznej, którego techniki marketingu online stosujemy i sieć ta łączy profile użytkowników z wyżej wymienionymi danymi. Prosimy wziąć pod uwagę także to, że użytkownicy z oferentami mogą podejmować dodatkowe uzgodnienia, np. poprzez zgodę w ramach rejestracji.

Zasadniczo otrzymujemy tylko dostęp do zebranych informacji dotyczących powodzenia naszych ogłoszeń reklamowych. Jednak w ramach tak zwanych pomiarów konwersji możemy sprawdzić, które z naszych technik marketingu online doprowadziły do tak zwanej konwersji, tzn. do zawarcia umowy z nami. Pomiar konwersji jest stosowany wyłącznie do analizy powodzenia naszych czynności marketingowych.

Jeśli nie podaje się inaczej, należy zakładać, że stosowane ciasteczka są przechowywane przez okres dwóch lat.

Informacje o podstawach prawnych:  Jeśli prosimy użytkowników o ich zgodę na skorzystanie z usług usługodawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. interesów w zakresie efektywnych, ekonomicznych i przyjaznych dla odbiorcy usług). W tym kontekście odsyłamy do informacji dotyczących zastosowania ciasteczek zawartych w tej polityce prywatności.

 • Przetwarzane rodzaje danych:  : Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, interes do danych, czas dostępu), dane meta-/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby: :Użytkownicy (np. odwiedzający strony internetowe, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania: Marketing, profile z informacjami dotyczącymi użytkowników (przygotowywanie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa:  Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP). 
 • Podstawy prawne:  Zgoda (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. a RODO), uzasadnione interesy (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f. RODO).
 • Możliwość sprzeciwu (Opt Out):  Odsyłamy do informacji o ochronie danych określonych oferentów i do możliwości sprzeciwu w stosunku do danych oferentów (tzw. „Opt-Out"). Jeśli nie podano jednoznacznej możliwości Opt-Out, występuje możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach przeglądarki. Przez to funkcje naszej oferty online mogą jednak być ograniczone. Dlatego dodatkowo rekomendujemy wymienione możliwości Opt-Out, które zbiorczo oferowane są na danych obszarach: a) Europa: www.youronlinechoices.eu.  b) Kanada: www.youradchoices.ca/choices. c) USA: www.aboutads.info/choices. d) Niezależnie od obszaru:  https://optout.aboutads.info.

Stosowane usługi i oferenci usług:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager to rozwiązanie, przy użyciu którego zarządzamy tak zwanymi tagami stron internetowych i możemy integrować inne usługi w naszą ofertę online (w tym zakresie odsyłamy do innych danych w tej polityce prywatności). Przy użyciu funkcji Tag Manager (która implementuje tagi) nie są jeszcze tworzone profile użytkowników ani nie są zapisywane ciasteczka. Google określa tylko adres IP użytkownika, co jest konieczne do wykonania Google Tag Manager. Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Firma macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: policies.google.com/privacy. Rodzaje przetwarzania danych oraz przetwarzane dane: privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Analytics: Marketing online i analiza internetowa; usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Firma macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Polityka prywatności: policies.google.com/privacy; Możliwość sprzeciwu (Opt Out): Wtyczka Opt Out: tools.google.com/dlpage/gaoptout, Ustawienia do przedstawiania treści reklamowych: adssettings.google.com/authenticated. Rodzaje przetwarzania danych oraz przetwarzane dane: privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: business.safety.google/adsprocessorterms.

Obecność w mediach społecznościowych (Social Media)

Jesteśmy obecni online w ramach społeczności internetowych i przetwarzamy w tym zakresie dane użytkowników, aby komunikować się z aktywnymi użytkownikami lub oferować informacje o nas.

Informujemy, że możliwe jest przetwarzanie danych użytkowników poza obszarem Unii Europejskiej. Przez to dla użytkowników mogą występować zakresy ryzyka, ponieważ np. realizacja praw użytkownika byłaby w dany sposób utrudniona.

Ponadto, dane użytkowników w sieciach społecznościowych są zazwyczaj przetwarzane do celów badania rynku i reklamy. Na przykład, profile użytkowania mogą być tworzone w oparciu o zachowania użytkowników i wynikające z nich zainteresowania. Profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane np. do umieszczania w sieciach i poza nimi reklam, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu na komputerach użytkowników zapisywane są z reguły pliki cookie, w których zapisywane są zachowania użytkowników i ich zainteresowania. Oprócz tego w profilach użytkowania mogą być też zapisywane dane urządzeń stosowanych niezależnie od użytkowników (zwłaszcza, kiedy użytkownicy są członkami danej platformy i są na niej zalogowani).

W zakresie bardziej szczegółowego przedstawiania danych form przetwarzania i możliwości sprzeciwu (Opt Out) odsyłamy do polityki prywatności i danych użytkowników określonych sieci.

Także w przypadku zapytań o informacje i dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, chcielibyśmy również zwrócić uwagę na to, że najskuteczniej można ich dochodzić u oferentów. Tylko oferenci mają dostęp do danych użytkowników i mogą podejmować odpowiednie środki oraz bezpośrednio udzielać informacji. Jeśli nadal będą Państwo potrzebować pomocy, mogą Państwo zwracać się do nas.

Facebook:

Wspólnie z Facebook Irland Ltd. odpowiadamy za zbieranie (ale nie dalsze przetwarzanie) danych odwiedzających naszą stronę na Facebooku (tzw. „Fanpage"). Dane te obejmują informacje o rodzajach treści, które użytkownicy przeglądają lub z którymi wchodzą w interakcje, lub o działaniach, które podejmują (zob. część "Rzeczy, które użytkownik i inne osoby robią i udostępniają" w dyrektywie Facebooka dotyczącej danych osobowych:  www.facebook.com/policy)i informacje o urządzeniach używanych przez użytkowników (np. adresy IP, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia językowe, dane ciasteczek; patrz „Informacje o urządzeniach" w informacji Facebooka o ochronie danych:  www.facebook.com/policy).Jak objaśniono, w regulacjach Facebooka dotyczących ochrony danych w części "W jaki sposób wykorzystujemy te informacje?", Facebook gromadzi i wykorzystuje również informacje w celu świadczenia usług analitycznych, znanych jako "Page Insights", na rzecz operatorów stron, aby zapewnić im wgląd w sposób interakcji ludzi z ich stronami i powiązanymi z nimi treściami. Zawarliśmy z Facebookiem specjalną umowę („Informacje o Page Insights"), www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)która reguluje w szczególności, jakich środków bezpieczeństwa musi przestrzegać Facebook i w której Facebook zobowiązał się do wypełniania praw osób, których dane dotyczą (tzn. użytkownicy mogą np. przesyłać informacje lub żądania usunięcia danych bezpośrednio do Facebooka). Prawa użytkowników (zwłaszcza do informacji, usuwania, sprzeciwu i zażaleń we właściwym organie nadzoru) nie są ograniczone przez uzgodnienia z Facebookiem. Dodatkowe informacje znajdują się w części „Informacje dotyczące Pages Insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Przetwarzane rodzaje danych: Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane treściowe (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu), dane meta-/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby: Użytkownicy (np. odwiedzający strony internetowe, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania: Zapytania kontaktowe i komunikacja, feedback (np. zbieranie informacji zwrotnych przez formularz online), marketing.
 • Podstawy prawne: Uzasadniony interes (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f RODO).

Stosowane usługi i oferenci usług:

Wtyczki i zintegrowane funkcje oraz treści

Integrujemy w naszej ofercie online elementy funkcyjne i treściowe, które są pozyskiwane z serwerów danych oferentów (nazywanych dalej „usługodawcami zewnętrznymi"). Mogą to być przykładowo grafiki, filmy lub plany miast (nazywane w dalszym ciągu jednolicie „treściami").

Integracja zakłada zawsze, że usługodawcy zewnętrzni tych treści przetwarzają adres IP użytkowników, ponieważ nie mogą oni wysyłać treści bez adresu IP do przeglądarki. Adres IP jest tym samym wymagany do przedstawiania tych treści lub funkcji. Staramy się korzystać wyłącznie z takich treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Usługodawcy zewnętrzni mogą stosować tak zwane tagi pikselowe (niewidoczne grafiki, nazywane także „Web Beacons") do celów statystycznych lub celów marketingowych. Przez „Tagi pikselowe" mogą być przetwarzane informacje, takie jak wizyty odwiedzających na danej stronie internetowej. Informacje po pseudonimizacji mogą być zapisywane w ciasteczkach na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać między innymi informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odnośnych stron, czasu odwiedzin i inne dane dotyczące korzystania z naszej oferty online, a także mogą być łączone z takimi informacjami z innych źródeł.

Informacje o podstawach prawnych:  Jeśli prosimy użytkowników o ich zgodę na skorzystanie z usług usługodawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. interesów w zakresie efektywnych, ekonomicznych i przyjaznych dla odbiorcy usług). W tym kontekście odsyłamy do informacji dotyczących zastosowania ciasteczek zawartych w tej polityce prywatności.

 • Przetwarzane rodzaje danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, interes do danych, czas dostępu), dane meta-/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP), dane imienne (np. nazwisko, adres), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane treściowe (np. wpisy w formularzach online).
 • Osoby: Użytkownicy (np. odwiedzający strony internetowe, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania: Przygotowanie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika.
 • Podstawy prawne: Zgoda (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. a RODO), wypełnianie umów i zapytania przedumowne (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. b RODO), uzasadnione interesy (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f RODO).

Stosowane usługi i oferenci usług:

Zarządzanie, organizacja i narzędzia pomocnicze

Stosujemy usługi, platformy i oprogramowanie innych oferentów (nazywanych dalej „usługodawcami zewnętrznymi") w celach organizacji, zarządzania, planowania i świadczenia naszych usług. Przy wyborze usługodawców zewnętrznych i ich usług przestrzegamy wytycznych ustawowych.  

W tym zakresie mogą być przetwarzane dane osobowe i zapisywane na serwerach usługodawców zewnętrznych. Mogą to być różne dane, które przetwarzamy zgodnie z tą polityką prywatności. Do tych danych mogą należeć zwłaszcza dane bazowe i dane kontaktowe użytkowników, dane procesów, umów, pozostałych procesów i ich treści.

Jeśli użytkownicy w ramach komunikacji, stosunków handlowych lub innych stosunków z nami są odsyłani do usługodawców zewnętrznych lub ich oprogramowania lub platform, usługodawcy zewnętrzni mogą przetwarzać dane dotyczące użytkowania i metadane w celach bezpieczeństwa, do optymalizacji serwisu lub w celach marketingowych. Dlatego prosimy o przestrzeganie wskazówek ochrony danych właściwych usługodawców zewnętrznych.

Informacje o podstawach prawnych:  Jeśli prosimy użytkowników o ich zgodę na skorzystanie z usług usługodawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. Ponadto korzystanie z nich może być elementem naszych usług (przed)umownych, pod warunkiem, że korzystanie z usług dostawców zewnętrznych zostało uzgodnione w tym zakresie. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tzn. interesów efektywnych, ekonomicznych i przyjaznych dla odbiorcy usług). W tym kontekście odsyłamy do informacji dotyczących zastosowania ciasteczek zawartych w tej polityce prywatności.

 • Przetwarzane rodzaje danych: Dane imienne (np. nazwisko, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane treściowe (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, interes do danych, czas dostępu), dane meta-/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby: Partnerzy komunikacyjni, użytkownicy (np. odwiedzający strony internetowe, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania: Zapytania kontaktowe i komunikacja, zarządzanie zapytaniami i odpowiadanie na nie, feedback (np. zbieranie informacji zwrotnych przez formularz online), ankiety i kwestionariusze (np. ankiety z możliwością edycji, pytania wielokrotnego wyboru), profile z informacjami dotyczącymi użytkowników (przygotowywanie profili użytkowników).
 • Podstawy prawne: Zgoda (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. a RODO), wypełnianie umów i zapytania przedumowne (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. b RODO), uzasadnione interesy (art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f RODO).

Stosowane usługi i oferenci usług:

 • Hootsuite: Platforma Social Media Management, która dostarcza szereg zintegrowanych rozwiązań z zakresu ewaluacji i benchmarkingu, optymalizacji usług, wizualizacji i analizy, przygotowywania i publikacji treści i obsługiwania społeczności; oferent usług: HootSuite Media Inc., 5 East 8th Avenue. Vancouver, V5T 1R6, Kanada; strona internetowa:  hootsuite.com; Polityka prywatności:  hootsuite.com/legal/privacy.

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane są usuwane na podstawie wytycznych ustawowych, jeśli zgody wydane na przetwarzanie zostaną odwołane lub wycofane zostaną inne pozwolenia (np. kiedy cel przetwarzania tych danych już nie występuje lub kiedy nie są one wymagane do danego celu).

Jeśli dane nie są usuwane, ponieważ są one konieczne do innych i dopuszczalnych ustawowo celów, ich przetwarzanie jest w ten sposób ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to np. danych, które ze względu na prawo handlowe i prawo podatkowe muszą być przechowywane lub których przechowywanie jest konieczne do dochodzenia, zgłaszania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
W ramach naszych informacji dotyczących ochrony danych możemy przekazywać użytkownikom inne informacje dotyczące usuwania i dotyczące przechowywania danych, które dotyczą zwłaszcza danego procesu przetwarzania.

Zmiana i aktualizacja polityki prywatności

Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią polityki prywatności. Dostosowujemy politykę prywatności, kiedy wymagają tego zmiany przeprowadzonego przez nas przetwarzania danych. Poinformujemy Państwa, kiedy przez zmiany wymagane jest współdziałanie (np. zgoda) lub innego rodzaju indywidualne powiadamianie.

Jeśli w niniejszej polityce prywatności podawane są adresy i informacje kontaktowe przedsiębiorstw i organizacji, prosimy uwzględnić to, że adresy mogą z czasem się zmieniać i prosimy o sprawdzenie danych przed nawiązaniem kontaktu.

  Prawa podmiotów, których dane dotyczą

  Podmiotom, których dane dotyczą zgodnie z RODO przysługują różne prawa, które wynikają zwłaszcza z art. 15 do 21 RODO:

  • Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili mają Państwo prawo do sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, dotyczy to także profilowania opartego na tych regulacjach. Jeśli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do tego, aby w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych w celach tego rodzaju reklamy; dotyczy to także profilowania, jeśli ma to związek z tego rodzaju reklamą bezpośrednią.
  • Wycofanie zgody:  Mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.
  • Prawo do informacji:  Mają Państwo prawo żądania potwierdzenia, czy określone dane są przetwarzane i prawo do informacji o tych danych oraz innych informacji i kopii danych, zgodnie z wytycznymi ustawowymi.
  • Prawo do korygowania:  Zgodnie z wytycznymi ustawowymi mają Państwo prawo do żądania uzupełnienia określonych danych lub korygowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych.
  • Prawo do usuwania i ograniczenia przetwarzania:  Na podstawie wytycznych ustawowych mają Państwo prawo domagania się aby określone dane zostały niezwłocznie usunięte lub alternatywnie mogą Państwo domagać się na podstawie wytycznych ustawowych ograniczenia przetwarzania danych.
  • Prawo do przenoszenia danych:  Na podstawie wytycznych ustawowych mają Państwo prawo domagania się otrzymania Państwa danych osobowych, które zostały nam przez Państwa udostępnione, w strukturalnym, popularnym, odczytywanym przez maszyny formacie lub domagania się przekazania do innego administratora.
  • Zażalenia w organie nadzoru:  Zgodnie z prawem i bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności do organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj przebywa, organu nadzorczego w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza RODO.

  Właściwy dla nas organ nadzoru:  

  Krajowy podmiot ochrony danych i swobody informacji
  Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf
  Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf

  Telefon: 0211/384 24-0 
  E-Mail: poststelle(at)ldi.nrw.de 
  Strona internetowa:  https://www.ldi.nrw.de 

  Objaśnienie pojęć

  W tym punkcie przedstawione jest zestawienie pojęć stosowanych w niniejszej polityce prywatności. Wiele z pojęć pochodzi z ustawy i przede wszystkim zostały one zdefiniowane w art. 4 RODO. Wiążące są pojęcia ustawowe. Poniższe objaśnienia powinny służyć przede wszystkim zrozumieniu.
   

  • Maskowanie IP:  „Maskowaniem IP” określa się metodę, w której ostatni oktet, tzn. ostatnie dwie cyfry adresu IP, są usuwane, aby adres IP nie mógł służyć jednoznacznej identyfikacji osoby. Dlatego maskowanie IP to środek pseudonimizacji sposobów przetwarzania, zwłaszcza w marketingu online.  
  • Dane osobowe: „Dane osobowe" to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub umożliwiającej identyfikację osoby fizycznej („podmiotu danych"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.  
  • • Profile z informacjami dotyczącymi użytkownika:  Przetwarzanie "profili z informacjami dotyczącymi użytkownika", w skrócie "profili", obejmuje każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do analizowania, oceny lub przewidywania pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej (w zależności od rodzaju profilowania może to obejmować różne informacje dotyczące danych demograficznych, zachowania i zainteresowań, takich jak interakcje ze stronami internetowymi i ich treścią itp.) (np. zainteresowania określonymi treściami lub produktami, zachowania związane z kliknięciami na stronie internetowej lub lokalizacją).W celu profilowania stosuje się często ciasteczka i Web Beacons.  
  • • Ewaluacja zasięgu:Ewaluacja zasięgu (nazywana także Web Analytics) służy do oceny przepływu odwiedzających oferty online i może obejmować zachowania lub zainteresowania odwiedzających w odniesieniu do określonych informacji, np. treści stron internetowych. Przy pomocy ewaluacji zasięgu właściciele stron internetowych mogą np. rozpoznać, w jakim czasie odwiedzający zaglądają na ich stronę i jakimi treściami się interesują. Przez to można np. lepiej dostosować treści stron internetowych do potrzeb odwiedzających. W celach analizy zasięgu stosowane są często po pseudonimizacji ciasteczka i Web Beacons, aby rozpoznać powracających odwiedzających i w ten sposób uzyskać dokładniejsze analizy dotyczące użytkowania oferty online.  
  • Administrator: : „Administrator" to każda osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna jednostka, która samodzielnie lub z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.  
  • Przetwarzanie: "Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie wszelkie operacje na danych, czy to gromadzenie, analizę, przechowywanie, przekazywanie czy usuwanie. 

  Masz pytania?

  Chętnie na nie odpowiemy. Zapraszamy do kontaktu!

  Captcha image

  Zapoznałem się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych i akceptuję je. Poprzez wysłanie formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przekazanie moich danych do IMA Schelling Group GmbH oraz na nawiązanie kontaktu przez firmę.